Moderne sa učiť - moderne žiť

publikoval admin , štvrtok, 01/01/2009 - 21:20
Strategický cieľ projektu: skvalitniť vyučovací proces v študijnom odbore mechanik počítačových sietí využitím inovovaných foriem a metód, s dôrazom na environmentálnu výchovu a ohľadom na potreby trhu práce.

Cez prípravu k odbornosti

publikoval admin , štvrtok, 01/01/2009 - 21:18
Hlavným cieľom projektu je príprava odborného vzdelávania učiteľov a žiakov smerom k potrebám trhu práce a neustálym zmenám spoločnosti založenej na vedomostiach, a to vo forme novovytvorených učebníc - učebných textov vybraných odborov a zabezpečenia i ch dostupnosti prostredníctvom internetu.