Cisco Network Academy pri SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach

ČO JE CISCO ?

Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí. Takmer všetka činnosť Internetu je smerovaná produktmi Cisco Systems. Do portfólia výrobkov spoločnosti Cisco patria smerovače, prepínače sietí LAN, nosné ATM prepínače, prístupové severy, software pre správu sietí a mnoho ďalších produktov nutných na uskutočnenie LAN a WAN sieťových riešení. Všetky tieto riešenia využívajú jedinečné vlastnosti operačného systému IOS (Internetworking Operating System) spoločnosti Cisco Systems, ktorý umožňuje vytvoriť homogénnu sieťovú infraštruktúru, založenú na produktoch jedinej firmy.

 

LOKÁLNA CISCO AKADÉMIA PRI SOŠ OSTROVSKÉHO V KOŠICIACH

 

LCNA je skratka anglického výrazu Local Cisco Networking Academy. LCNA sú inštitúcie, ktoré sprostredkovávajú študentom v rôznych častiach sveta znalosti z oblastí počítačových sietí v rámci CNAP (Cisco Networking Academy Program). Zároveň študentov pripravujú na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré im otvárajú nové možnosti a zvyšujú ich cenu na trhu práce. Väčšina LCNA pripravuje študentov na certifikáciu CCNA (Cisco Certified Network Associate) a CCNP (Cisco Certified Network Professional). 

Každý z týchto programov je rozdelený na štyri semestre. Každý semester sa delí na moduly (môžeme si ich predstaviť ako lekcie) a moduly sa ďalej delia na kapitoly a podkapitoly. Študijné materiály sú študentom prezentované v elektronickej forme v anglickom jazyku. Vyučovanie však prebieha v materinskom (v našom prípade v slovenskom) jazyku. Na záver každého modulu je nutné zvládnuť elektronický test taktiež v angličtine. 

Semester študent ukončuje zvládnutím záverečného testu (tzv. Final Exam) a splnením všetkých požiadaviek, ktoré si daná LCNA stanovila. Po ukončení modulu dostane študent osvedčenie o jeho absolvovaní a môže pokračovať v štúdiu ďalšieho. Ak študent úspešne absolvuje štyri semestre daného programu, môže sa uchádzať o certifikát CCNA resp. CCNP v niektorej z certifikačných inštitúcií na Slovensku i vo svete. 

LCNA pri SOŠ Ostrovského v Košiciach vznikla v roku 2007 podpísaním zmluvy s RCNA (Regional Cisco Networking Academy) pri TU v Košiciach. V súčasnosti má naša akadémia vyškolené 2 inštruktorky (Ing. Marcela Timková, Ing. Martina Šántová), ktoré sa podieľajú na výučbe predmetov z oblasti počítačových sietí.

 

V školskom roku 2007/2008 sme otvorili krúžok s názvom CISCO – počítačové siete, ktorý navštevovalo 10 žiakov našej školy. V rámci tohoto krúžku sme začali s výučbou podľa programu CCNA Discovery 1. Certifikát o úspešnom absolvovaní prvého semestra dostalo 20.júna 2008 prvých 9 študentov našej školy. V školskom roku 2008/2009 sme žiakom 2. ročníka študijného odboru mechanik počítačových sietí zaradili výuku 1. semestra CCNA Discovery do učebných osnov predmetu programové vybavenie počítačov (PVP). Študenti tak majú možnosť okrem výuky riadneho predmetu získať certifikát o absolvovaní Cisco vzdelávania. Zároveň pokračuje v činnosti krúžok CISCO – počítačové siete a to výučbou 2. semestra programu CCNA Discovery.