Prestup žiaka

Prestup žiaka do inej strednej školy povoľuje v zmysle §35 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási.

Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

tu si môžete stiahnuť žiadosť