Školský vzdelávací program a výchovný program

V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, uverejňuje naša škola Školský vzdelávací program (ŠkVP).

Svojvoľné kopírovanie akejkoľvek časti školských vzdelávacích programov je zakázané !

školský vzdelávací program  pre školský rok 2023/2024

výchovný program na obdobie 1.09.2021 – 31.08.2025