Školský parlament

Školský parlament Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice má 5 členov, ktorí reprezentujú všetkých žiakov školy a zastupujú ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

Členovia ŠP sa stretávajú raz za mesiac a podľa potreby.

Kompetencie Školského parlamentu:

  • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podieľa sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
  • rieši s vedením školy problémy a sťažnosti žiakov,
  • podáva návrhy na zlepšenie organizácie vyučovania,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
  • volí zástupcu žiakov do Rady školy,
  • spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
  • odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
  • prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
  • podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

Členovia ŠP:

1. Adrián Lukáč - predseda

2. Florián Kováč - podpredseda
3. Samuel Končár

4. Karin Korschová

5. Karolína Kurillová - tajomník

 

Koordinátor ŠP: Mgr. Lenka Kurianová

 

Štatút ŠP

Zápisnica z volieb členov do Školského parlamentu