V školskom roku 2023/2024 realizujeme duálne vzdelávanie v študijnom odbore:

systém duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania

je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Silné stránky duálneho vzdelávania:

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa.
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.
 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.
 • Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.

Príležitosti duálneho vzdelávania:

 • Zvýšenie zamestnanosti absolventov stredných odborných škôl..
 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.
 • Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl.
 • Reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“.
 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné potreby podniku.
 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.
 • Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní.

 

Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdete na stránke www.dualnysystem.sk.