publikoval admin , streda, 01/08/2012 - 20:53
projekt Implementácia  inovatívneho  študijného programu Informačné a sieťové technológie na východnom Slovensku
Image removed.

CELKOVÁ VÝŠKA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

468 711,00 EUR

Trvanie projektu:

09/2010 – 08/2012

Prijímateľ:

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice

Celkové výdavky projektu:

493 380,00 EUR

Ciele projektu

HLAVNÝ CIEĽ

Cieľom projektu je prostredníctvom inovatívneho IT vzdelávania prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese ďalšieho vzdelávania. 
 

ŠPECIFICKÉ CIELE

1. Podporiť kľúčové kompetencie žiakov na strednej škole v oblasti IT implementáciou nového vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie

1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu a učebných materiálov pre účely jeho implementácie

2. Pripraviť pedagogických pracovníkov na novú formu vzdelávania tak, aby jeho absolvent spĺňal aktuálne požiadavky zamestnávateľov, prípadne ďalšieho vzdelávania

2.1 Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (pedagógov) školy

3. Skvalitniť proces vzdelávania podporujúceho rozvoj informačnej spoločnosti prostredníctvom inovácie didaktických pomôcok

3.1 Vybavenie odborných učební školy pomôckami potrebnými na zabezpečenie inovatívnej výučby.

4. Overiť charakteristiku inovatívneho vzdelávacieho programu - profil absolventa, štruktúru predmetov v učebnom pláne, obsah učiva - formu odborného vzdelávania

4.1 Overenie jednotlivých segmentov nového školského vzdelávacieho programu vo výučbe

4.2 Implementácia vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do výučby počnúc 1. ročníkom

Implementácia projektu - popis aktivít

Aktivity projektu

1.1 Tvorba školského vzdelávacieho programu a učebných materiálov pre účely jeho implementácie Zabezpečenie kvality vzdelávania na základe spracovanej pedagogickej dokumentácie a vzdelávacích materiálov pre účely implementácie nového vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie, ktoré už boli experimentáclen overené v rámci projektu implementovaného od roku 2009 strednými školami.

2.1 Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (pedagógov) školy Vzdelávaním pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu odborných predmetov inovatívneho študijného odboru IaST sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie IT odborných zručností, vedomostí a návykov absolventov nového inovatívneho odboru v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky a potreby trhu práce.

3.1 Vybavenie odborných učební školy pomôckami potrebnými na zabezpečenie inovatívnej výučby Skvalitnenie štúdia v inovatívnom programe IaST chceme uskutočniť inováciou didaktických pomôcok, čím vytvoríme lepšie materiálne podmienky pre štúdium. 
Výstupy aktivity: 3 odborné učebne zariadené modernými učebnými pomôckami ,
1. Odborná učebňa pre výučbu serverových technológií
2. Dve odborné učebne pre výučbu programovania a operačných systémov
- fotodokumentácia nakúpeného majetku

4.1 Overenie jednotlivých segmentov nového školského vzdelávacieho programu vo výučbe Cieľom je overiť jednotlivé študijné kurikulá so žiakmi školy v rámci výučby vyšších ročníkov v iných odboroch implementáciou jednotlivých segmentov odborného vzdelávania (informačné, sieťové a serverové) z PD školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do ich odborného vzdelávania.

4.2 Implementácia vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do výučby počnúc 1. ročníkom Zaviesť do praxe na našej škole nový vzdelávací program a overiť jednotlivé študijné kurikulá so žiakmi školy v rámci vzdelávacej činnosti implementáciou školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie do výučby počnúc 1. ročníkom.

Image removed.

inštalovanie reklamného banneru v priestoroch budovy teoretického vyučovania

Image removed.

konferencia "IMPLEMENTÁCIA INOVATÍVNEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU"

Publicita projektu

Deň otvorených dverí Workshop/konferencia
Články
Plagát pre deviatakov
Leták
Publikácia o projekte

Image removed.

reklamné predmety a propagačné materiály

Image removed.

inštalácia informačnej tabule v priestoroch budovy teoretického vyučovania

Image removed.

KONFERENCIA 
„Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku“

23. marcový deň sa niesol pre zástupcov Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach a pre ďalších zúčastnených v duchu konferenčnej atmosféry, ktorej cieľom bolo predstaviť a oboznámiť širokú verejnosť s realizovaným projektom na škole a s novým študijným odborom Informačné a sieťové technológie. 

S jasným cieľom pred sebou, držiac sa svojej myšlienky skvalitniť vzdelávanie na stredných školách, riaditeľka SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, pani Ing. Elena Tibenská, viedla pod svojou záštitou konferenciu na domácej pôde školy. Mesačná príprava vyvrcholila v oznámenom termíne dňa 23. marca. Cieľovú skupinu pozvaných tvorili predovšetkým zástupcovia, resp. výchovní poradcovia základných škôl z košického okresu, printové a televízne médiá. Napokon pozvanie potvrdilo svojou účasťou 30 osôb. Zišli sa tu zástupcovia, riaditelia či výchovní poradcovia základných škôl a cieľovú skupinu pozvaných uzatvárali prítomné médiá TV Región Košice.

Program konferencie s názvom „Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku“ bol zmysluplne využitý v troch hodinách trvania konferencie. Jej hlavnými účastníkmi boli Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, Mgr. Marcela Štovková, učiteľka a súčasne projektová manažérka projektu školy. Tretím prezentujúcim bol koordinátor Občianskeho združenia IT Škola, Mgr. Peter Dolobáč. Účastníci sa prezentovali svojimi názormi, pričom charakter týchto príspevkov pomenúval problém súčasného stavu vzdelávania a potrebu jeho inovácie, či požiadavky firiem na kvalifikovaný IT personál. Ing. Elena Tibenská v úvode konferencie všetkých privítala, predstavila školu a slovo odovzdala Mgr. Marcele Štovkovej. Prostredníctvom svojej prezentácie predstavila všetkým prítomným projekt rovnomenný s názvom konferencie „Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku", ktorý od septembra 2010 na škole realizujú. Vo svojom príspevku sa nevenovala len samotnému predstaveniu projektu, ale podelila sa s prítomnými aj o proces celej jeho prípravy a realizácie. Pomenovala hlavne problém s náročnou administratívou, ktorá zasahuje do voľného času každého pedagóga zapojeného do aktivít projektu. To je však daň, ktorú sa škola rozhodla podstúpiť, pretože všetci veria, že takýmto spôsobom pracujú na svojej budúcnosti a prosperite svojej školy a jej študentov.

Na príspevok projektovej manažérky tematicky nadviazal koordinátor Občianskeho združenia IT Škola, Mgr. Peter Dolobáč. Predstavil užšiu spoluprácu IT Školy a SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, ktorá trvá 2 roky a vyvrcholila napísaním vyššie spomínaného projektu. Dozvedeli sme sa tiež, že táto škola nie je jedinou s týmto jedinečným študijným odborom. Je ich spolu 6 na celom Slovensku a navzájom figurujú v skupine škôl, ktoré zastrešuje práve Občianske združenie IT Škola. V záverečnom slove len doplnil, že verí v projekt, ktorý SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach realizuje, pretože je to projekt, ktorý má zmysel. Jeho význam spočíva v tom, že spája aktuálne potreby trhu práce a požiadaviek IT firiem na pracovníkov s tým, čo môže poskytnúť stredoškolské štúdium. Výsledkom má byť kvalitný študijný odbor, po absolvovaní ktorého budú študentom otvorené dvere ku kariére v IT oblasti. Po odprezentovaní všetkých príspevkov, boli prítomní vyzvaní k prehliadke priestorov školy za účelom oboznámiť zástupcov základných škôl s dôkladnou technickou a odbornou vybavenosťou školy. Túto prehliadku viedla Ing. Elena Tibenská a Ing. Marcela Timková, ktoré vhodným komentárom a názornými príkladmi priblížili prítomným študijné podmienky školy. 

Konferencia mala plynulý a nenútený priebeh. Po odznení všetkých príspevkov a myšlienok, po záverečnom ďakovnom slove pani riaditeľky všetkým zúčastneným, program konferencie pokračoval v už neformálnych debatách pri občerstvení.

Cieľom organizátora konferencie, Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach, bolo a stále je zvyšovať úroveň vzdelávania IT na školách. Konferencia v priestoroch samotnej školy bola jedným z dôležitých krokov pri uskutočňovaní tohto cieľa. Podstatou tejto konferencie bolo vytvoriť predovšetkým priestor pre sprostredkovanie informácií zástupcom základných škôl s cieľom naplniť aj svoje marketingové ciele.

Školenia učiteľov

2.1 Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (učiteľov) školy

Ciele aktivity:

Vzdelávaním lektorov (pedagógov) školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu odborných predmetov inovatívneho študijného odboru Informačné a sieťové technológie, sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie IT odborných zručností, vedomostí a návykov absolventov nového inovatívneho odboru v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky a potreby trhu práce.

Termín realizácie aktivity:

01.10.2010 – 31.08.2012

Popis aktivity:

Zabezpečiť odbornosť pedagógov na výučbu odborných IT predmetov podporený ich certifikáciou s medzinárodnou akreditáciou.

Po identifikovaní, oslovení a výbere pedagóov pre nový študijný odbor absolvujú vybraní uchádzači kurzy vzdelávania podľa ich špecializácie:

- programovanie 
- operačné systémy 
- sieťové technológie
- serverové technológie 
- databázové aplikácie

Všetky vzdelávacie kurzy budú podložené najprestížnejšími certifikátmi z oblasti IKT so zameraním na informačné a sieťové technológie. 
Vzdelávanie lektorov (pedagógov) sa bude realizovať formou subdodávky akreditovanými vzdelávacími centrami či firmami. 

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity budú:

Pedagógovia prejdú overovacím školením so zameraním na základné PC zručnosti a znalosti Špecializované školenie vybraných lektorov pre informačné a sieťové technológie Testovanie pripravovaných pedagógov a certifikácia pedagógov Pedagógovia prejdú certifikačným školením so zameraním na uplatnenie informačných technológii vo vyučovacom procese

Výstupy aktivity:

6 pedagogických zamestnancov (pedagógov) vyškolených s najprestížnejšími certifikátmi z oblasti IKT so zameraním na informačné a sieťové technológie.

Image removed.

Vyučovanie v študijnom odbore Informačné a sieťové technológie

Tento študijný odbor realizujeme v rámci projektu "Implementácia inovatívneho študijného programu Informačné a sieťové technológie na Východnom Slovensku". Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a bol vypracovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Študijný odbor Informačné a sieťové technológie ponúka:
- atraktívny študijný odbor, ktorý svojou odbornosťou nemá v oblasti informačných technológií konkurenciu,
- prístup k moderným hardvérovým a softvérovým produktom,
- teoretickú aj praktickú výučbu v moderne vybavených laboratóriách a odborných učebniach,
- vzdelávanie vyučujúcimi, ktorí aktuálne reagujú na trendy v oblasti IT a zabezpečujú kontinuálne prepojenie vzdelávania s praxou,
- možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty v oblasti IT,
- lepšiu šancu uplatniť sa v praxi.

Prínosy študijného odboru IST:

- odbor vytvorený v spolupráci s lídrami pracujúcimi v segmente IT
- prax v relevantných IT firmách na Slovensku
- možnosť získania medzinárodne platných priemyselných certifikátov
- výučba technológií zajtrajška

Odborné predmety IST:

PC architektúra
softvérové aplikácie
sieťové technológie
programovanie v jazyku C++, assembler, JAVA
operačné systémy
serverové technológie
databázové aplikácie 
technické kreslenie

Image removed.