publikoval admin , nedeľa, 08/10/2017 - 22:06
špecialista informačnej bezpečnosti

Nový študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti

Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Absolvent študijného odboru 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti  získa úplné stredné odborné vzdelanie - trojročným pomaturitným vyšším odborným štúdiom -  ISCED 5B. Výučba v tomto študijnom odbore bude v experimentálnom overovaní od 01.09.2018.

Cieľovou skupinou sú absolventi stredných odborných škôl a gymnázií, podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.

Dokladom o získanej kvalifikácii je Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať  titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.

Kľúčové oblasti vzdelávania:

 • bezpečnosť počítačových sietí
 • bezpečnosť operačných systémov
 • zabezpečenie komunikácie – kryptovanie, princípy kryptografie
 • uchovávanie a spracovanie dát
 • právne aspekty informačných systémov
 • bezpečnostná politika, audit

Absolvent študijného odboru môže počas štúdia získať niekoľko medzinárodných certifikátov:

 • v oblasti počítačových sietí: CCNA 1 a 2
 • v oblasti bezpečnosti PC sietí: Cybersecurity Essentials, CCNA Security
 • v oblasti operačných systémov: LPIC-1, LPIC-2
 • v oblasti bezpečnosti informačných systémov: príprava na certifikáciu CISSP

 

Podmienky a kritériá prijatia:

 • Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
 • Uchádzač v stanovenom termíne doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné štúdium.
 • K prihláške je nutné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a kópie koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy, maturitná skúška nesmie byť staršia ako 5 rokov (najstaršia akceptovaná MS je z roku 2013). Maturanti, ktorí maturujú v roku 2018 predložia osobne alebo pošlú poštou  vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie hneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 15. júna 2018 na sekretariát riaditeľky školy.
 • Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania potvrdená praktickým lekárom v prihláške na štúdium.
 • Úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ktoré pozostávajú z overenia základných znalostí IKT a z anglického jazyka formou testov.
 • Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

 

Dôležité termíny:

Termín podania prihlášky (tlačená aj elektronická forma): do 31. júla 2018

Termín prijímacích skúšok:  23. august 2018

 

Kliknite na online prihlášku na štúdium !!!

Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia na SOŠ Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2018/2019